ផលិតផលចម្បង

យើងផ្តល់ជូននូវម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកល្អបំផុតដែលនាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េជាមួយនឹងប្រព័ន្ធចម្រោះកម្រិតខ្ពស់។
product-list-lunox-square

Lunox

ទឹកត្រជាក់ | ទឹកធម្មតា | ទឹកក្តៅ

product-list-lunox-stand-square

Lunox Stand

ទឹកត្រជាក់ | ទឹកធម្មតា | ទឹកក្តៅ

product-list-jigsu-square

Jigsu

ទឹកធម្មតា

product-list-mini-s-square

Mini-S

ទឹកត្រជាក់ | ទឹកធម្មតា | ទឹកក្តៅ

product-list-sujeong-square

Su Jeong

ទឹកត្រជាក់ | ទឹកធម្មតា | ទឹកក្តៅ

product-list-onsoo-plus-square

Onsoo Plus

ទឹកក្តៅ | ទឹកធម្មតា

product-list-shower-head-square

Dechlorinated Shower Head

បទពីសោធន៏ដូចស្ប៉ា

product-list-mist-square

Mist

សម្លាប់មេរោគនិងរក្សាជាតិទឹកដល់ស្បែក