សេវាកម្ម N⁰1 CARES

ម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹក AQUALIFE នីមួយៗត្រូវបានថែទាំតាមរយៈការបម្រើតាមកាលកំណត់ ដើម្បីធានាថារាល់ម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកទាំងអស់ត្រូវបានថែទាំយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ។ យើងជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលផ្តល់សេវាកម្មរៀងរាល់ 2 ខែ ម្តង ដោយក្រុមអ្នកជំនាញរបស់យើង ដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងល្អក្នុងការប្តូរតម្រងច្រោះនិងសម្អាតម៉ាស៊ីនទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅ។

កាលវិភាគផ្លាស់ប្តូរតម្រងច្រោះ

aqualife all filters kh
aqualife-sediment-half

Sediment

4 ខែ

aqualife-pre-carbon-half

Pre-Carbon

6 ខែ

aqualife-uf-membrane-half

UF Membrane

12 ខែ

aqualife-post-carbon-half

Post-Carbon

8 ខែ

aqualife-ceramic-half

Ceramic

12 ខែ

aqualife-water-filter-replacement-kh

នីតិវិធីសេវាកម្មរបស់យើង

aqualife our sop kh e1659277481543

កញ្ចប់សេវាកម្ម

aqualife no1 service

សេវាកម្មលេខ 1

ពិនិត្យរៀងរាល់ 2 ខែម្តង
ផ្លាស់ប្តូរតម្រងច្រោះរៀងរាល់4 ខែម្តង

aqualife steam sterilization

សម្លាប់មេរោគដោយចំហាយ

សម្រាប់ធុងទឹកនិងក្បាលម៉ាស៊ីនទឹក

aqualife extra care service

សេវាថែទាំបន្ថែម

ធ្វើអនាម័យសម្ភារៈផ្ទះបាយដូចជាជ្រុញ ក្តារកាត់ និងឡាបូទឹក

aqualife chlorine test

ការធ្វើតេស្ដក្លរីន

កំណត់កម្រិតក្លរីនក្នុងទឹកផឹក

កញ្ចប់សេវាកម្ម

តម្លៃផ្តល់ជូនក្នុងមួយឆ្នាំម្តង

aqualife onsoo plus rose
ONSOO+ $150
ពិនិត្យរៀងរាល់ 2 ខែ ម្តង
ការប្តូរតម្រងច្រោះ ឥតគិតថ្លៃ
អាចប្តូរជាមួយពិន្ទុLIFE
aqualife-su-jeong-single-image

SUJEONG $180
ពិនិត្យរៀងរាល់ 2 ខែ ម្តង
ការប្តូរតម្រងច្រោះ ឥតគិតថ្លៃ
អាចប្តូរជាមួយពិន្ទុLIFE

aqualife-MiniS-grey-single-image

MINI-S $210
ពិនិត្យរៀងរាល់ 2 ខែ ម្តង
ការប្តូរតម្រងច្រោះ ឥតគិតថ្លៃ
អាចប្តូរជាមួយពិន្ទុLIFE

ការណាត់ជួបផ្នែកសេវាកម្ម

aqualife service appointment e1658477331905
>>ចុចទីនេះ<< ដើម្បីណាត់ជួបផ្នែកសេវាកម្ម
✔️ ចាប់ពី $10(អាចគិតថ្លៃបន្ថែមសម្រាប់ទីតាំងឆ្ងាយ)
✔️ ថ្លៃសេវាមិនរាប់បញ្ចូលថ្លៃប្តូរតម្រងច្រោះទេ
✔️ ការកក់ទុកជាមុនមិនគិតថ្លៃទេ
✔️ អ្នកបច្ចេកទេសនឹងទាក់ទងអ្នកក្នុងរយៈពេល 1-3 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការកក់ត្រូវបានបញ្ជាក់

aqualife arrows red
ដើម្បីជជែកជាមួយយើងសម្រាប់ចំណុចណាមួយខាងក្រោម:

✔️ ការណាត់ជួបផ្នែកសេវាកម្ម / ជួសជុលម៉ាស៊ីន

✔️ ការសាកសួរពីគណនី / ព័ត៌មានកែតម្រូវ

✔️ ព័ត៌មានកម្មវិធីចុងក្រោយ/ ផលិតផលចុងក្រោយ

✔️ ការសាកសួរ / មតិយោបល់ផ្សេងៗ

សក្ខីកម្ម